Mobile COVID-19 Vaccine Clinic Orange County – Free Vaccine – Walk-ins Welcome

COVID-19 Vaccine Clinic

 

Saturday, December 11, 2021

Sábado, Diciembre 11, 2021 / Thứ bảy, Tháng mười hai 11, 2021

Time: 9:00 a.m. – 3:00 p.m.

Location: 9444 Trask Ave., Garden Grove, CA 92844

Vaccines Available: Pfizer, Moderna, and Johnson & Johnson (1st, 2nd, and 3rd doses and boosters)

Children ages 5-11 years old are welcome to get vaccinated.


WALK-INS WELCOME!

Please bring the following to streamline registration:

  1. Form of identification. A photo ID is preferred, but other forms of identification will be accepted. Proof of citizenship or legal status is NOT required.
  2. Insurance card, if you have one. No one will be denied vaccine if they do not have insurance. Vaccines are FREE. We are collecting insurance information as clinicians are advised to bill insurance.
  3. Proof you are the appropriate age for the vaccine being administered.

* Minors, ages 5-17, must be accompanied by a parent or an adult legal guardian.


¡BIENVENIDO A VACUNARSE SIN PREVIA CITA!

Por favor, traiga lo siguiente para agilizar la inscripción:

  1. Documento de identidad. Es preferible una identificación con foto, pero otras formas de identificación serán aceptadas. La prueba de ciudadanía o estado migratorio NO es necesario.
  2. Tarjeta de seguro, si tiene una. A nadie se le negará la vacuna si no tiene seguro. Las vacunas son GRATIS. Puede que se le cobre a su seguro, pero usted no pagará nada por la vacuna.
  3. Prueba de que tiene la edad para la vacuna que se administra.

* Los menores de edad, de 5 a 17 años, deben estar acompañados por uno de sus padres o un tutor legal adulto.


CHÍCH NGỪA KHÔNG CẦN HẸN

Vui lòng đem các thứ sau đến chỗ ghi danh:

  1. Hình thức nhận dạng. Tốt nhất là có một thẻ căn cước với hình ảnh nhận dạng , nhưng các hình thức nhận dạng khác sẽ được chấp nhận. Các giấy tờ khác để chứng minh quốc tịch hoặc tình trạng pháp lý KHÔNG cần thiết.
  2. Thẻ bảo hiểm nếu có. Không ai bị từ chối chích ngừa vì không có bảo hiểm. Thuốc chủng MIỄN PHÍ. Chúng tôi thu thập thông tin vì là bác sĩ lâm sàng thường được khuyên đòi tiền bảo hiểm.
  3. Bằng chứng hạn tuổi hợp lệ để được chích ngừa.

* Trẻ từ 5-17 tuổi phải có cha mẹ hay người bảo hộ trưởng thành cùng đi.


COVID vaccine clinic appointment

 714-834-2000